ALGEMENE VOORWAARDEN STRAATGELUID BV.

1          ALGEMENE BEPALINGEN

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van StraatGeluid BV, nader aan te duiden met StraatGeluid.

De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan door StraatGeluid uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Door met StraatGeluid een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door StraatGeluid gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

Totstandkoming en wijziging overeenkomst

Alle door StraatGeluid gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van StraatGeluid of door feitelijke uitvoering door StraatGeluid komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden StraatGeluid slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door StraatGeluid zijn bevestigd c.q. feitelijk door StraatGeluid zijn uitgevoerd.

Overeengekomen termijnen zullen nooit fatale termijnen zijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient StraatGeluid schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alvorens er sprake kan zijn van verzuim.

Alle opgaven en/of vermeldingen door StraatGeluid met betrekking tot haar diensten geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door StraatGeluid uitdrukkelijk voorbehouden.

Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van StraatGeluid netto contant binnen eenentwintig dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.

Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 4%.

Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij.

StraatGeluid heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door StraatGeluid, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door StraatGeluid is ontvangen.

Ontbinding

StraatGeluid kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden als;

  1. de wederpartij surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;

 

  1. de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;

 

  1. de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door StraatGeluid hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;

 

  1. StraatGeluid de uitgave van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt.

 

Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan StraatGeluid bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Intellectuele Eigendom

De intellectuele eigendomsrechten waaronder auteurs- en merkenrechten alsmede rechten tot bescherming van prestaties berust bij StraatGeluid en/of haar licentiegevers. Niets van de producten, scholingsactiviteiten en werkwijzen van StraatGeluid mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van StraatGeluid worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.

Persoonsgegevens

StraatGeluid legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de overeenkomsten. Deze gegevens worden gebruikt om de overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van StraatGeluid.

Het e-mailadres van deze natuurlijke personen wordt alleen gebruikt om hen te informeren over gelijksoortige producten en diensten van StraatGeluid. Als de natuurlijke persoon geen prijs stelt op deze informatie, per post of per e-mail, dan kan dit schriftelijk worden doorgeven aan: StraatGeluid BV t.a.v. administratie, Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar of per e-mail: info@StraatGeluid.nl

Overmacht

Indien naar het redelijk oordeel van StraatGeluid als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door StraatGeluid zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, natuurrampen, pandemische uitbraken, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door StraatGeluid naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

Indien StraatGeluid bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van StraatGeluid, van de personeelsleden van StraatGeluid en van de personen voor wie StraatGeluid verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade en winstderving) welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Diversen

StraatGeluid is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van al afgesloten overeenkomsten. StraatGeluid zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, indien zij de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren.

Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan StraatGeluid door te geven.

Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd richting, tegenover, naar een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van StraatGeluid zo goed mogelijk beschermt.

Geschillen en toepasselijk recht

Alle geschillen met betrekking tot de door StraatGeluid gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Alkmaar. StraatGeluid is ook gerechtigd om een geschil met een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) voor te leggen aan de op basis van de wet relatief bevoegde rechter. Als dat een andere rechter is dan de rechter te Alkmaar, en StraatGeluid legt het geschil voor aan de rechter te Alkmaar, dan is die consument gerechtigd om binnen 6 weken nadat StraatGeluid zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Op alle met StraatGeluid gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2.Aanvullende voorwaarden voor Cliënten

Omschrijvingen

Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met StraatGeluid onderhandelt over het verstrekken van een opdracht dan wel aan StraatGeluid een opdracht heeft gegeven.

Opdracht: de overeenkomst waarbij een opdrachtgever StraatGeluid opdracht verstrekt tot het verzorgen van jongerenwerk en dagbesteding ambulante begeleiding en het vervaardigen en leveren van lesmateriaal in welke vorm dan ook en/of om andere diensten te verrichten. Jongerenwerk en dagbesteding ambulante begeleiding een door StraatGeluid verzorgde scholingsactiviteit, dan wel enige andere vorm van opleiding en begeleiding.

Deelnemer: eenieder die zich bij StraatGeluid aanmeldt of door een opdrachtgever wordt aangemeld ten behoeve van coaching, begeleiding en enige andere vorm van opleiding en begeleiding.

Aanmelding: de inschrijving van een deelnemer voor jongerenwerk en/of dagbesteding ambulante begeleiding.

Op alle overeenkomsten en aanbiedingen van StraatGeluid en aanmeldingen met betrekking tot begeleiding en coaching zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor deelnemers van toepassing.

Indien de opdrachtgever zorgt voor aanmelding van de deelnemer, verplicht de opdrachtgever zich jegens StraatGeluid deze voorwaarden voor deelnemers aan de deelnemer op te leggen. De opdrachtgever vrijwaart StraatGeluid voor alle claims van de deelnemer.

StraatGeluid heeft het recht deelnemers, die door hun gedrag of die anderszins het normale verloop van de coaching tot schade van hun mededeelnemers belemmeren, van verdere deelname aan het traject uit te sluiten. Uitsluiting laat de plicht tot betaling van het traject onverlet.

Aansprakelijkheid

In aanvulling op de algemene voorwaarden is StraatGeluid niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van het door StraatGeluid samengestelde lesmateriaal, en/of voor schade ontstaan tijdens het bijwonen van een traject. Deelnemer wordt geacht de gegeven instructies en normen te volgen. Bij weigering van deze inachtneming valt aansprakelijkheid volledig voor deelnemer. De deelnemer zal StraatGeluid voor aanspraken van derden uitdien hoofde vrijwaren.

Opdrachtgever en deelnemer mogen al het door StraatGeluid vervaardigde en/of ter beschikking gestelde materiaal of enig ander werk enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van StraatGeluid niet toegestaan om lesmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins; lesmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen.

Naar Boven