Omschrijving gedragscode

Wij willen graag dat cliënten aan wie StraatGeluid haar zorg- en dienstverlening aanbiedt, daarover tevreden zijn. Ook vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers met plezier hun werk doen. De wijze waarop iedereen met elkaar omgaat is hiervoor doorslaggevend. In deze gedragscode wordt beschreven wat StraatGeluid in dat verband van eenieder verwacht.

StraatGeluid wil dat deze gedragscode meer is dan een papieren tijger. Daarom is deze gedragscode ook op onze website geplaatst, zodat deze bekend is bij onze cliënten en samenwerkingspartners. Daarnaast zal aan alle medewerkers van StraatGeluid een exemplaar van de gedragscode worden uitgereikt. Alle medewerkers, cliënten en samenwerkingspartners dienen zich aan deze gedragscode te houden in hun relatie met of namens de organisatie.

Wanneer er situaties ontstaan waarbij er meningsverschillen zijn over de normen en waarden die in deze gedragscode vermeld staan, kunnen deze altijd besproken worden met de direct leidinggevende of de vertrouwenspersoon.

De doelen van de gedragscode zijn:

 • Het bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, leeftijdsdiscriminatie en discriminatie in algemene zin, (seksuele) intimidatie;
 • Het goede imago van onze organisatie bewaken en behouden;
 • Het beschermen van de werknemer;
 • Het beschermen van de jongeren;
 • Het behouden van een prettige werk- en leefomgeving.
 • Het beschermen van de merknaam StraatGeluid.

Hierbij komen de volgende uitgangspunten naar voren:
Deze gedragscode is uitgewerkt op basis van een aantal wettelijke bepalingen. De regels die hier in deze gedragscode beschreven staan, zijn gebaseerd op de Arbo-wet, artikelen uit het Burgerlijk Wetboek en artikelen uit het Wetboek van Strafrecht. Naast deze gedragscode hanteren wij ook de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker.

Deze gedragscode is bedoeld voor alle medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, cliënten en samenwerkingspartijen. Voor alle partijen is deze gedragscode inzichtelijk.

Visie en beleid

De visie van StraatGeluid luidt als volgt:

StraatGeluid is de veilige haven voor alle jongeren en zet de jongere op 1. Dit doen wij 24/7 en zonder moeilijk doen, maar met de eigen kracht, eigen netwerk en wil van de jongere zelf. Wij richten ons de jongeren die tussen wal en schip vallen, jongeren die onzichtbaar en anoniem op straat lijken te zijn, jongeren die uitvallen bij reguliere trajecten op school en hulpverlening. Wij geven deze jongeren een stem.

StraatGeluid bereikt de onbereikbare jongeren, daar zijn we goed in.

Belang van gedragscode

StraatGeluid vindt het belangrijk dat haar cliënten hun leven zoveel mogelijk op een door hen gewenste manier vorm kunnen geven, ervan uit gaande dat de gezondheid en veiligheid niet in het geding komt en dat iedere cliënt de ruimte en mogelijkheden krijgt om zich naar zijn/haar volle potentieel te kunnen ontwikkelen.

De medewerkers zullen de cliënten vanuit hun deskundigheid ondersteunen. Vraaggestuurd en cliëntgericht werken is dé opdracht van onze medewerkers, elke dag opnieuw. Dit geldt niet alleen voor het contact tussen medewerker en cliënten. Het is ook richtinggevend voor het contact tussen medewerkers onderling, cliënten onderling en anderen met wie StraatGeluid een relatie onderhoudt. Deze uitgangspunten worden regelmatig besproken tijdens teamoverleggen en komen aan de orde in opleidingen en cursussen. Gedurende evaluatie- en functioneringsgesprekken wordt bekeken of het beleid naar behoren wordt uitgevoerd of dat verbetering noodzakelijk is.

Vraaggestuurd en cliëntgericht werken is typerend voor StraatGeluid. Er is dan veel mogelijk, ook in de wijze waarop er met elkaar wordt omgegaan. Echter, elke vrijheid heeft zijn grenzen. Dat geldt ook voor omgangsvormen. Als iemand zich niet houdt aan deze regels dan kunnen maatregelen worden genomen. Dit zou in uitzonderlijke situaties zelfs kunnen leiden tot ontslag (medewerker) of beëindiging van zorgovereenkomst (cliënt).

Om misverstanden te voorkomen en om te laten zien dat StraatGeluid hecht aan bepaalde normen en waarden, volgt onderstaand een beschrijving van wat uitdrukkelijk verboden is. Met deze richtlijnen worden de grenzen van toelaatbaar gedrag aangegeven.

Gedrag en Houding

 • Elke vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, huidskleur, lichamelijke of geestelijke beperking, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of op welke grond ook, is niet toegestaan.
 • Schelden, discriminerende taal uiten of schreeuwen, is ongewenst. Ook lichamelijke uitingen zoals het zich groot maken, het hinderlijk in de weg lopen of achtervolgen wordt niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor het uiten van bedreigingen. Verder is handtastelijkheid verboden, evenals het lastig vallen. In dat verband kan gedacht worden aan het voortdurende telefoneren, stalken of het bovenmatig sturen van sms’jes, what’s app of e‑mails.
 • Elk ongewenst seksueel getinte aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn en dat voor degene(n), die hiermee wordt/worden geconfronteerd als ongewenst en onplezierig wordt ervaren, is verboden.
 • Elke handeling die vermenging van zakelijke- en privébelangen kan veroorzaken, dient vermeden te worden om belangenverstrengeling te voorkomen. Deze regel houdt in dat, zonder persoonlijk belang, betrouwbaar en professioneel moet worden gehandeld.
 • In geval van diefstal van bedrijfseigendommen of eigendommen van cliënten dient er melding te worden gedaan bij de direct leidinggevende. Er wordt aangifte gedaan en er volgt een politieonderzoek. Tijdens het onderzoek wordt een medewerker op non-actief gezet, in eerste instantie voor de duur van drie weken. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zal bepaald worden welke maatregelen worden genomen.
 • Indien er sprake is van diefstal door cliënten, zal er door StraatGeluid altijd aangifte worden gedaan.
 • Tijdens het werk bij StraatGeluid zijn er kledingvoorschriften waaraan de medewerkers moeten voldoen. Je bent het visitekaartje van het bedrijf. Tijdens het werk is het niet toegestaan aanstootgevende kleding te dragen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij zich kleden, passend en representatief voor de functie. Dit houdt in dat men schone, fris ruikende en niet kapotte kleding draagt.

Verder gelden voor zowel medewerkers als jongeren de volgende gedragsregels:

 • Het is verboden drugs mee te nemen en/of te gebruiken;
 • Het is verboden alcohol te nuttigen;
 • Het is verboden slag‑, steek- of vuurwapens of alles wat als zodanig kan dienen bij zich te hebben;
 • Voor cliënten van StraatGeluid gelden dezelfde gedragsregels waardoor medewerkers beschermd worden tegen alcohol- en drugsgebruik en wapens van cliënten;
 • Wanneer een medewerker van StraatGeluid door een cliënt wordt geconfronteerd met seksuele, intimidatie, discriminatie, racisme, agressie of een andere vorm van intimidatie zal deze direct volgens de aanwezige protocollen handelen. Tevens dient dit, wanneer hier sprake van is, te worden gemeld bij de direct leidinggevende.
 • Je werkt zoals je wilt dat de jongeren werken; je bent betrokken bij je werk, je bent betrouwbaar, je bent goed bereikbaar, geen 9 tot 5 mentaliteit, accuraat en professioneel.
 • Je werkt integer. Eerlijkheid, wederzijds respect, open en eerlijke communicatie zijn hierin belangrijk

Maatregelen

 • Met cliënten en hun relaties kunnen bepaalde gedragsregels worden afgesproken. En hoewel het goed hulpverlenerschap als uitgangspunt voor StraatGeluid leidend is, behoudt StraatGeluid het recht voor onder bepaalde omstandigheden de zorgovereenkomst met de cliënt te beëindigen. Een niet correcte bejegening van medewerkers kan daarvoor als reden gelden.
 • Het besluit om maatregelen te treffen wordt uitsluitende genomen door de directie van De directie zal echter niet eerder beslissen dan dat deze met de betrokkenen of een vertegenwoordiging daarvan heeft gesproken.
 • Van fysiek geweld, ernstige bedreigingen, vernielingen en/of agressie wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Leef en werkomgeving

 • StraatGeluid hecht er grote waarde aan dat er zorgvuldig en respectvol omgegaan wordt met de leefomgeving van onze cliënten en de werkomgeving van onze medewerkers.
 • De door de directie beschikbaar gestelde materialen dienen zorgvuldig gebruikt te worden, niet beschadigd te worden en schoon gehouden te worden. Te denken valt in dit verband aan, computers, beeldschermen en laptops, materialen waarmee kantoren en andere ruimtes zijn ingericht, bedrijfskleding e.d.
 • Voor het gebruik van de diverse ruimtes van StraatGeluid geldt een schoon bureau en beeldscherm beleid. Dit beleid gaat over alle aan de medewerkers beschikbaar gestelde ruimtes als kantoren, keukens, toiletten en werkruimtes.
 • Bij beschadiging, verlies of diefstal door cliënten en/of medewerkers zullen wij de persoon die door onzorgvuldig handelen de schade, verlies of diefstal heeft veroorzaakt aansprakelijk stellen en/of aangifte doen bij politie.

Dit document gaat over gedrag, over normen en waarden en over maatregelen die genomen kunnen worden. Gelukkig is er zelden sprake van ontoelaatbaar gedrag. Het gaat om uitzonderlijke situaties. Niettemin vindt StraatGeluid het van belang hierover duidelijk te zijn met het oog op de veiligheid van cliënten, hun relaties en medewerkers. Laten we respectvol met elkaar omgaan. Dan is er veel mogelijk.

Naar Boven