Coaching voor jongeren

Jongerencoaching van StraatGeluid helpt jongeren weer op het goede spoor, wanneer zij het alleen niet meer redden. StraatGeluid neemt altijd de positie in naast de jongere, in het belang van de jongere. De jongerencoach coacht de jongere 1 op 1, afhankelijk van de vraag van de jongere. Hierin streeft de jongerencoach zelfredzaamheid na. StraatGeluid betrekt het gezin van de jongere en zet ouders in hun kracht. Een gedragswetenschapper van StraatGeluid adviseert de jongerencoach, wanneer bijvoorbeeld veiligheid onder druk staat.

Coachtrajecten zijn concreet en gericht op wat de jongere motiveert. Bepaald wordt wat de jongere zelf kan en waar ondersteuning nodig is. Zo nodig schakelt de jongerencoach aanvullende (jeugd)hulpverlening in, in samenspraak met jeugdpartners zoals gemeenten, scholen, jeugdhulpverleners, huisartsen en Veiligheidshuizen NHN.

StraatGeluid heeft expertise opgedaan met jongeren van straat, jongeren die vastzitten in anonimiteit, multiculturele problematiek, jongeren die afglijden naar criminaliteit, dreigende uithuisplaatsing, crisisinterventie, schoolverlaters, schuldhulpverlening, ex-gedetineerde jongeren, kwetsbare meiden en LHBTI-jongeren.

Naar Boven